clock Работно време: 9:00 до 18:00

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящето уведомление за поверителност „НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД“ предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. В конкретни случаи е възможно НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни. 

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД лични данни:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящето уведомление за поверителност „НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД“ предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. В конкретни случаи е възможно НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни. 

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД лични данни:

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД на нашия уебсайт, както и в нашия офис.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: ул. Орфей 5, гр. София, ел. поща: info@nlpbulgaria.bg

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни:

Лора Арнаудова чрез следните координати: имейл: office@nlpbulgaria.bg, Адрес: ул. Орфей 5, гр. София.

Обработване на Вашите лични данни в следните случаи: 

Записване за обучителни програми, курсове и тренинги. 

Какви са личните данни, които събираме?

Име, презиме и фамилия;

Фирма и позиция;

Електрона поща и телефон;

Адрес: постоянен или настоящ;

Банкова информация: номер на банкова сметка и други;

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Записване за участие в обучителни програми, курсове и тренинги;

Заплащане на такса за участие;

Изготвяне на индивидуални/персонализирани оферти за обучителни програми, курсове и тренинги;

Уведомяване за предстоящи обучителни програми, курсове и тренинги по електронна поща и телефон.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

сключване и изпълнение на договор за обучителна програма, курс и тренинг;

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с:

Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати);

Подизпълнители, които предоставят услуги от името на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД на или извън територията на Република България.

Лични данни обработвани през официалните ни сайтове

www.nlpbulgaria.bgwww.coaching.bg, www.cognitivetrainings.com

Какви са личните данни, които събираме?

Име, презиме и фамилия;

Фирма, позиция;

Електрона поща и телефон;

Адрес: постоянен или настоящ;

Данни за Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане);

Други лични данни, в зависимост от въведената от Вас информация.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания;

За да можем да Ви предоставим обучителни програми, курсове и тренинги които предлагаме, съобразени с Вашите нужди;

За да обработим Вашето плащане;

За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с предстоящи обучителни програми, курсове и тренинги, чрез телефонно обаждане, sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги.

Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;

Други дружества в договорни правоотношения с НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Политика за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящата политика („Политика“) определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „НЛП БЪЛГАРИЯ” ЕООД“ („Дружеството“), могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Общи принципи

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Служителите, които обработват лични данни за целите на изготвяне и осъществяване на обучителни програми, курсове и тренинги като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:

личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
личните данни, които се събират и обработват при управление на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
личните данни са точни и при необходимост се актуализират;
личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.
Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

Дефиниции

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

право на достъп;
право на коригиране;
право на преносимост на данните;
право на изтриване;
право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
право да се иска ограничаване на обработването;
право на възражение срещу обработването на лични данни;
право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.
Право на достъп

При поискване, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя на субект на лични данни следната информация:

информация дали НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва или не обработва личните данни на лицето;
копие от личните данни на лицето, които се обработват от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД
обяснение относно обработваните данни

Обяснението относно обработването на данни включва следната информация относно обработваните от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД лични данни:

целите на обработването;

съответните категории лични данни;

получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, поспециално получателите в трети държави или международни организации;

когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

правото на жалба до надзорен орган;

когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

съществуването на автоматизирано вземане на решения, независимо дали това обработване включва и профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.
Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя на субектите на данни посредством уведомления за поверителност.

При искане от субекта на лични данни, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

При предоставяне на копие от лични данни, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД не следва да разкрива следните категории данни:

лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.
Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.

Право на коригиране

Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

При поискване, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД е длъжна да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД не е задължена да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф
2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

за съхранение на данните;

със съгласието на субекта на данните;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

за защита на правата на друго физическо лице;

поради важни основания от обществен интерес

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по члена по-горе, НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Правото на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

 обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;

 обработването се извършва въз основа на договорно задължение;

обработването се извършва по автоматизиран начин.

Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД или на трета страна;

обработването на данни включва профилиране
НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

В случаите, когато НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД взима автоматизирани индивидуални решения, независимо дали тези решения са взети с помощта на профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения съществена информация относно използваната логика, както и относно значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

По електронен път на следния имейл адрес: info@nlpbulgaria.bg
На място в офис на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД;
По пощата – на адреса на централата на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД: гр. София, ул. Орфей №5.
Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

Идентификация на лицето – име и ЕГН
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща
Искане – описание на искането
НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Настоящата Политика е приета с решение на Едноличния собственик на капитала от 7 май 2018 г.

Политика за употреба на „бисквитки“

Какво са „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове използваме и за какво са предназначени

Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия

Да контролират сигурността

Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него

Да осигурят правилно функциониране на нашия сайт

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

Управляване и изтриване на „бисквитки“

Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще Ви осигурят нормално сърфирането в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.
В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници

Да настроите известие, което при всяка нова “бисквитка” ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете “бисквитките” да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

Предупреждаваме, че ако откажете съхранението на бисквитки, това ще Ви попречи да се ползвате в пълнота от услугите на нашия сайт и някои от функциите няма да работят!

Уведомление за невъзможност на присъствие при заявен курс:

Предварително писмено предупреждение на: courses@nlpbulgaria.bg или info@nlpbulgaria.bg

Срок за предупреждение: до 3 дни преди датата на провеждане на съответното обучение

 

Shopping cart0
Няма продукти в количката